Naujas LGHD žurnalas „Genealogija ir heraldika-praeitis ir dabartis“

Šių laikų visuomenės gyvavimo metu – nuolat besivystančių informacinių srautų tėkmėje tebus
išgirstas ir praeities aidas... Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija, jau antrąjį dešimtmetį
gyvuojanti asociacija vienija istorinės praeities tyrėjus, mokslininkus prasmingai bendrai veiklai –
puoselėti, tirti Valstybės ir asmens istorinį paveldą, genealoginius ryšius, heraldinius ženklus,
išsaugoti kultūrinį palikimą.
2019 metais minėjome didžios XVII amžiaus asmenybės - Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
istoriko, vienuolio jėzuito, teologo, Vilniaus universiteto teologijos profesoriaus, rektoriaus -
Alberto Kojalavičiaus – Vijūko (1609–1677 m.) 410-ąsias gimimo metines.
Iš gausaus Alberto Kojalavičiaus - Vijūko rašytinio palikimo visuotinai pripažintas išsamus
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės heraldikos leidinys, kurtas 1648-1658 metais, vėliau pildytas -
Sacer nomenclator familiarum et stemmatum Magni Ducatus Lituaniae et provinciarum ad
eum pertinentium. (Šventasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos bei jai priklausančių provincijų
giminių ir herbų vardynas. Vertėjas iš lotynų kalbos ir sudarytojas Sigitas Narbutas. Išleido
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Vilnius, 2015).
Paminėtini ir kiti svarbūs Alberto Kojalavičiaus-Vijūko veikalai: pirmoji spausdinta Lietuvos
istorija nuo seniausių laikų iki Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto mirties
(1572 m.). („Lietuvos istorijos“ I dalis Historiae Lituaniae pars prior išspausdinta 1650 m.
Dancige, II dalis – 1669 m. Antverpene).
„Apie 1648 ir 1649 metų žygius prieš Zaporožės kazokus“ (De rebus anno 1648 & 1649 contra
Zaporovios cosacos gestis, 1651 m.); „Radvilų metraštis, glaustai išdėstantis šviesiausiosios
kunigaikščių Radvilų giminės darbus“ (Fasti Radviliani gesta illustrissimae domus ducum Radziwil
compendia continentes, 1653 m.); „Įvairenybės apie Bažnyčios būklę Lietuvos Didžiojoje
Kunigaikštystėje“ (Miscellanea rerum ad stotum Ecclesiasticum in Magno Lituaniae Ducatu
pertinentium, 1653 m.),
Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija, atsižvelgusi į išskirtinės reikšmės Alberto
Kojalavičiaus-Vijūko nuopelnus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos, genealogijos,
heraldikos tyrimų srityje, siekdama supažindinti kuo platesnį visuomenės ratą su šia iškilia
renesanso asmenybe, įsteigė Alberto Kojalavičiaus-Vijūko medalį už reikšmingus Lietuvos
istorijos, genealogijos, heraldikos rašytinių šaltinių, mokslinių tyrimų darbus, jų sklaidą
visuomenei. Pirmuoju šio apdovanojimo laureatu tapo doc. dr. Edmundas Antanas Rimša (2019
m.). 2020 metais šis garbingas apdovanojimas įteiktas prof. Rimvydui Petrauskui.
Alberto Kojalavičiaus-Vijūko vardo garsinimui, gimimo 410-ioms metinėms ir Jėzuitų draugijos
veiklos Lietuvoje 450-ies metų sukakčiai paminėti Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija
2019 ir 2020 metais organizavo 2 mokslines konferencijas tema: Genealogija ir heraldika Lietuvoje
– praeitis ir dabartis. Mokslininkų ir genealogijos tyrėjų pranešimai publikuojami straipsnių
rinkinyje – skaitytojams pristatomas jau penktasis LGHD leidinys, žurnalas "Genealogija ir
heraldika-praeitis ir dabartis" Nr. 1. (Išleido LIETUVOS GENEALOGIJOS IR HERALDIKOS
DRAUGIJA, Kaunas, 2021 m. (spausdino UAB „Morkūnas ir Ko“, Kaunas). - 116 p. Tiražas 150
egz. ISSN 2669-1892).
Leidinyje pateikiami mokslinėse konferencijose skaitytų pranešimų pagrindu parengti straipsniai,
kuriuos maloniai paruošė doc. dr. Dalia Dilytė, doc. dr. Sigitas Narbutas, Tautvydas
Kontrimavičius, dr. Gabrielė Jasiūnienė, Vytautas Aleksiejūnas, dr. Elvyra Usačiovaitė, Violeta
Paunksnytė-Gailiūnienė, dr. Aldona Snitkuvienė, Julius Kanarskas, dr. Liliana Narkowicz, doc. dr.
Raimundas Baltėnas, Tatjana Afanasjeva, Vytenis Bagdonas, prof. habil. dr. Stanislovas Sajauskas.
Džiaugiamės, kad parengiant Alberto Kojalavičiaus-Vijūko mokslines konferencijas geranoriškai
bendradarbiavo, suteikė vertingų patarimų šių institucijų, organizacijų vadovai, darbuotojai:
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto,
Lietuvių kalbos instituto, Lietuvos valstybinio istorijos archyvo, Šiaulių universiteto, Lietuvos
nacionalinio muziejaus, Šiaulių „Aušros“ muziejaus, Bažnytinio paveldo muziejaus, Lietuvos
kultūros tyrimų instituto, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų
rūmų, Etninės kultūros globos tarybos, Mykolo Riomerio universiteto, Kretingos muziejaus,
Klaipėdos universiteto, Lietuvos heraldikos komisijos, Lenkijos instituto Vilniuje.
Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos vardu nuoširdžiai dėkojame už bendradarbiavimą,
tikimės ir ateityje sėkmingo, kūrybiško darbo Lietuvos istorinės atminties, genealogijos, heraldikos,
kultūros paveldo tyrimų ir sklaidos visuomenei erdvėse.

LGHD informacija

Narystė organizacijojeMūsų partneriai
Atgal